GLASS VASE

Glass Vase
Smokey Grey Glass
Hand Blown